Kutatási témák

Tudományos műhely

DI témavezetők, oktatók

Kutatási témakörök

Tanszék/ intézet

Levegőkémia

Gelencsér András,

Kiss Gyula,

Hoffer András,

Molnár Ágnes

 

·        A légköri szerves aeroszol képződéséhez vezető felhőfolyamatok tanulmányozása

·        A szerves aeroszol felhőképződésben betöltött szerepének tanulmányozása

·        Az aeroszolforrások hozzájárulásának meghatározása a légköri aeroszol tömegkoncentrációjához különböző környezetben

·        A légköri aeroszol optikai tulajdonságai

·        Aeroszol részecskék közvetlen és közvetett éghajlati hatásának meghatározása

·        Mikroszkopikus gombák és a légköri másodlagos szerves aeroszol

·        A földi környezet változása a múltban, különös tekintettel az emberi tevékenységre

·        A légköri aeroszol extinkciós együtthatójának tér- és időbeli változása a látótávolság adatok alapján

·        A légköri aeroszol kéntartalmú szerves alkotóinak vizsgálata

FKT/LKK

 

Környezeti ásványtan

Pósfai Mihály

·        Biogén (bakteriális) eredetű vas-oxid és vas-szulfid ásványok kristálykémiai jellemzői, képződésük, geológiai illetve paleomágneses jelentőségük

·        Egyedi aeroszol részecskék keveredési állapotának és tulajdonságainak tanulmányozása mikroszkópos módszerekkel

·        Szintetikus nanokristályos vas-oxidok kristályméretének és -morfológiájának szabályozása

·        Egydimenziós mágneses nanostruktúrák előállítása biomimetikus szintézissel

·        Balatoni karbonátásványok kiválásának kísérleti modellezése

FKT/LKK

Limnológia

Padisák Judit,

Stenger-Kovács Csilla

 

·        Magyarország kisvizeinek fitoplanktonja

·        A Balaton fitoplanktonjának hosszútávú változásai

·        Fitoplankton ökológia

·        Magyarország patakjainak diatóma flórája s annak hidrogeológiai, antropogén eredetű és vízkémiai meghatározói

·        A globális éghajlatváltozás hatása tavi ökoszisztémákra

·        Kisvízfolyások avarlebontó potenciáljának vizsgálata

·        Biotikai adatbázisok fejlesztése

·        Alga ökofiziológia

·        Tavi makrogerinctelenek indikációs értéke a Vízkeretirányelv szempontjai szerinti állapotértékelésben

LI

 

Toxikológia

Kováts Nóra

·        Aeroszol-, üledék- és talajminták ökotoxicitásának vizsgálata új típusú tesztekkel

·        Környezeti minták genotoxicitásának elemzése

LI

Viselkedés-ökológia

Liker András

·         A klímaváltozás és az urbanizáció ökológiai hatása a vadon élő állatpopulációk szerkezetére és reproduktivitására

·        A gerinces állatok szaporodási rendszereinek evolúciója

LI

Víz és talaj környezeti kémiája

 

Szakácsné Földényi Rita

·        Gyomirtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj-oldat rendszerekben

·        Környezeti tényezők hatása a szerves szennyezők sorsára felszíni vízben

·        Vízben oldott humuszanyagok és növényvédőszerek kölcsönhatása

·        Felületaktív anyagok kölcsönhatása a talajjal és annak alkotóival

·        Nagy szervesanyag-tartalmú kőzetek szorpciós tulajdonságainak vizsgálata

FKT

Analitikai kémia, elválasztás-tudomány

Hajós Péter,

Horváth Krisztián

 

·        Kromatográfiás módszerek fejlesztése biotechnológiai és molekuláris biológiai folyamatok nyomonkövetésére

·        Kétdimenziós folyadékkromatográfiás elválasztások fejlesztése és optimálása komplex minták analízisére

AK

Radiokémia

Németh Zoltán, Kovács Tibor

·     Kontaminációs-dekontaminációs és korróziós kutatások és fejlesztések atomerőművekben

·     Szorpciós és transzport folyamatok kombinált radiokémiai és elektrokémiai vizsgálata

RRI

Radioökológia

Somlai János,

Kovács Tibor

·        A radon transzportot, továbbá a radon és leánytermékei közti egyensúlyt befolyásoló paraméterek meghatározása különböző környezeti körülmények között

·        210Po, 210Pb izotópok dohánnyal kapcsolatos mozgásának, felszívódásának meghatározása

RRI

Szerveskémiai szintézis és katalízis

Bakos József,

Farkas Gergely,

Skodáné Földes Rita

·     Zöld kémia (környezetbarát szintézisek kidolgozása, ionfolyadékok)

·     Szerves, fémorganikus és koordinációs kémia

·     Új királis módosítóanyagok tervezése és szintézise

·     Homogén katalízis (szerves vegyipari és gyógyszeripari intermedierek szelektív szintézise, szteroidok funkcionalizálása)

SZK

Bioszerves és biokoordinációs kémia

Kaizer József,

Speier Gábor

·     Átmenetifém-komplexek sztöchiometrikus és katalitikus oxidációs/oxigénezési reakcióinak vizsgálata.

·     Bioutánzó reakciók (homogén katalízis)

·     Szerkezeti és funkcionális enzimmodellek

·     Oxidatív stressz reakciók vizsgálata (ROS részecskék, antioxidánsok)

SZK

Kondenzált fázisok fizikai kémiája

Boda Dezső,

Dallos András,

Kristóf Tamás,

Szalai István,

Valiskó Mónika,

Varga Szabolcs

·     Molekuláris fluidumok (tömbfázis, elektromos kettősréteg, ioncsatornák) szerkezetének és termodinamikai tulajdonságainak vizsgálata elméleti és Monte-Carlo számítógépes szimulációs módszerekkel.

·     Folyadékkristályok statisztikus termodinamikai vizsgálata

·     Fázisegyensúlyok mérése, számítása

·     Gázkromatográfia, kalorimetria

FK,

FI

Környezeti és szervetlen fotokémia

Horváth Ottó,

Szabóné Bárdos Erzsébet, Valicsek Zsolt

·     Komplexvegyületek és fotoaktív szervetlen félvezetők fotoindukált tulajdonságai homogén és (mikro)heterogén rendszerekben

·     Környezeti fotokémia; fotokatalitikus szennyezőanyag-lebontás és napenergia-hasznosítás

 

ÁSZK

 

ÁSZK: Általános és Szervetlen Kémia Intézeti Tanszék, FI: Fizika és Mechatronika Intézet, FK: Fizikai Kémiai Intézeti Tanszék, FKT: Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszék; LKK: MTA Levegőkémiai Kutatócsoport; LI: Limnológia Intézeti Tanszék; AK: Analitikai Kémia Intézeti Tanszék; RRI: Radiokémiai és Radioökológia Intézet, SZK: Szerves Kémia Intézeti Tanszék